kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

 

 

اگو

 

 این محصول به جهت نصب ساده و زیبایی آن بسیار مورد پسند قرار گرفته است. مهمترین ویژگی آن قرار گرفتن در مسیر جریان باد از دریچه هواکشی اتومبیل و انتشار تدریجی عطر دلپذیر این محصول می باشد.